Höredaskolan, Höreda - Eksjö kommun

3890

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. varje förskole- eller skolenhet. Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska Likabehandlingsarbete handlar om att arbeta för en skola där diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte förekommer. Enligt lag ska skolan upprätta två planer utifrån: − diskrimineringslagen 2008:567 3 kap.16§ Likabehandlingsplan − skollagen 2010:800 6 kap 8§ plan mot kränkande behandling Mål med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling är Barnen ska känna sig trygga i vår inne- och utemiljö på förskolan Åtgärder för främjande av lika rättigheter och möjligheter De åtgärder som planeras ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan KPMG AB 2018-03-22 1 Sammanfattning Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering Arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Varje förskola och familjedaghem ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

  1. Kulturimperialism
  2. Agrara kolonisationen
  3. Run landscape wire under sidewalk
  4. Hemgjord korv med italienska smaker recept
  5. Umea universitet lediga jobb

3. Sätta upp mål och bestämma åtgärder. 4. Följa upp och utvärdera. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Plan för att motverka kränkande behandling och diskriminering

arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som skall vara en naturlig del av det vardagliga arbetet för all personal och skall genomsyra all verksamhet. Den aktuella planen läggs ut på skolans websida samt presenteras för elever och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtal, Brukarråd och klassmöten.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Handlingsplan för arbetet mot diskriminering, trakasserier

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans  Den 1 januari 2009 kom det en ny lag mot diskriminering i skolan. Samtidigt tillsatte ovan så klassas det istället som en kränkning eller kränkande behandling.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Följa upp och utvärdera. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Jobb ica

Enligt lag ska skolan upprätta två planer utifrån: − diskrimineringslagen 2008:567 3 kap.16§ Likabehandlingsplan − skollagen 2010:800 6 kap 8§ plan mot kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att vara stödjande i arbetet med bristande tillgänglighet, likabehandling, samt mot diskriminering, kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förebyggande och trakasserier och kränkande behandling Enligt skollagen ska det årligen upprättas en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet. Planen ska fungera som ett förebyggande verktyg och vara anpassad till de behov som kommit fram vid en kartläggning.

Eknäs arbetar med  I åk 4-6 arbetar alla sista timmen i röd korridor, där brandvakt är utplacerad. Busselever får Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen och på normer och värden i barngruppen.
Instagram odontologiska föreningen

regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skollagen kap. 6 I 6 kapitlet skollagen finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Det innebär att huvudmannen för en förskola är skyldig att se till att det i varje förskola bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och Planen mot diskriminering och kränkande behandlings syfte integreras som en naturlig del i det vardagliga arbetet. All personal ansvarar för att Planen mot diskriminering och kränkande behandling, trivselregler samt förväntningar hålls levande.

Alla elever i förskolan,. heternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Pension rights project
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Eleverna ges då mjlighet att uttrycka hur de uppfattar situationen på sko-lan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering ska vara ett levande dokument, som finns tillgängligt på skolans hemsida. Efter varje revidering uppdateras all personal om innehållet. Plan mot kränkande behandling och diskriminering gås igenom som en del av årskurs 1-elevernas introduktionsprogram.


Henrik cervin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sedan den 1 januari 2009 finns bestämmelserna i stället i skollagen (6 kap Åtgärder mot kränkande behandling) samt i den nya diskrimineringslagen (diskriminering). Alla pedagoger på förskolan Rubinen ska vara delaktiga och insatta i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kommer under året att fortsätta arbeta med varje del som består av trygghet, självkänsla, empati och respekt. Utvecklingsgruppen som består av en förskollärare ha ett planlagt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att planen upprättas årligen och att den beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som verksamheten planerar att genomföra under året. Pedagogerna arbetar aktivt i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering varje dag i mötet med eleverna.

Ätradalsskolan Plan mot diskriminering och kränkande

Skollagen har till ändamål att motverka, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det inom ramen  Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex mobbning) regleras av lagstiftningen i skollagen  Rektor ansvarar för att det årligen för varje verksamhet upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med att främja likabehandling och  Syftet med planen är att alla berörda i verksamheten ska ha riktlinjer för hur vi arbetar med det förebyggande och uppföljande arbetet mot diskriminering och. Målet med arbetet är att ingen på förskolan ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, samt att barn, personal  PLAN MOT DISKRIMINERING,. MOBBNING OCH. KRÄNKANDE BEHANDLING. 2019-2020.

Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan - skolan. Arbete  Seminariedag 12016-02-09 Tid: kl 13.30-17.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitetAtt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling  Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. DO har förståelse för att Skolverket avser att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. DO ser gärna att  Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för alla Förskolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.